دندان هايي که کج درمي آيند

در صورتي که به موقعتشخيص داده شود، به مرور به جاي اصلي خود برخواهند گشت. در اين مورد مي توان ازکودک خواست در مواقع مختلف با زبان از پشت به دندان کج درآمده فشار بياورد. ايناقدام در اصلاح موقعيت دندان موثر است. اما در صورتي که اين اختلال در رويش ديرتشخيص داده شود يا در موارد خاص ممکن است خود به خود اصلاح نشود و نياز به ارتودنسيداشته باشد.


نيفتادن دندان هاي شيري؛ لازم است بعد از دوازده سالگي، وضعيت افتادندندان هاي شيري کودکان را بررسي کرد. کج بودن مسير دندان جانشين و از بين نرفتنريشه دندان شيري باعث مي شود دندان شيري نيفتد. ممکن است جوانه يک دندان دائمي بهدلايل مختلف اصلاً در دهان موجود نباشد. نبود دندان دائمي جانشين باعث مي شود دندانشيري نيفتد.