دندان مصنوعی و راههای مراقبت از آن

یک دندانپزشک گفت: استفاده از خمیر دندان و قرار دادن پروتز در وایتکس موجب تخلخل، بروز خط و خش، گیر غذایی، تغییر رنگ و ایجاد سطوح مناسب برای رشد میکروبها میشود.
مصطفی فاطمی اظهار داشت: از آنجایی که دندان مصنوعی و پروتزهای متحرک به عنوان یک عضو مصنوعی به جای دندان از دست رفته عمل میکنند حفظ بهداشت دهان و عضو مصنوعی اهمیت خاصی دارد.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی گفت: جنس پروتز و دندانهای مصنوعی به گونهای است که آلودهزا نیستند اما چسبیدن جرم و مواد غذایی به آنها میتواند در کنار حضور طولانی آنها در دهان و عدم رعایت بهداشت باعث تبدیل پروتزها به منبعی از آلودگی شود.